Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Marka Sklep Zapach Azji to sklep internetowy, dostępny w domenie zapachazji.pl, prowadzony przez Quantic Media LTD MB720 KEMP HOUSE 152-160 CITY ROAD LONDON EC1V 2NX,United Kingdom Company Number: 08982592, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@zapachazji.pl.

1. Zapach Azji prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie zapachazji.pl.
2. Klienci mają możliwość korzystania z zapachazji.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w zapachazji.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na zapachazji.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Quantic Media LTD dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Quantic Media LTD jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w zapachazji.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Quantic Media LTD, której przedmiotem są usługi świadczone przez markę zapachazji.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w zapachazji.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z zapachazji.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
5. Wszystkie produkty dostępne w zapachazji.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych zapachazji.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura. Faktura może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient nie ponosi kosztów dostawy.
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Quantic Media LTD. dotycząca zakupu danego produktu w zapachazji.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w zapachazji.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach zapachazji.pl, zapachazji.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.
10. Możliwe są następujące formy płatności:
o Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zapachazji.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
o Przelewem online i kartą kredytową – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayPal.
11. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
12. Sklep Zapachazji.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
13. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Quantic Media podany w górnej części Regulaminu, na koszt Sklepu zapachazji.pl, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.
14. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Quantic Media LTD niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony Sklep zapachazji.pl albo Sklep zapachazji.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
15. Sklep zapachazji.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep zapachazji.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi ASklep zapachazji.pl. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu zapachazji.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklep zapachazji.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
21. Podane przez Klientów dane osobowe Sklep zapachazji.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Sklepie zapachazji.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Sklepie zapachazji.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Sklep zapachazji.pl.
22. Sklep zapachazji.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach zapachazji.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep zapachazji.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklep zapachazji.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
23. Klient przy pierwszym logowaniu w Sklep zapachazji.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sklepem.
24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności
1. Sklep zapachazji.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Sklep zapachazji.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Sklep zapachazji.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep zapachazji.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem zapachazji.pl.
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Agito.pl jest:
a. Sklep zapachazji.pl- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Sklep zapachazji.pl w zakresie zapachazji.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach zapachazji.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
5. Klienci mogą przeglądać zapachazji.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w zapachazji.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Sklep zapachazji.pl informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Sklep zapachazji.pl i za zgodą Klientów.
8. W przypadku uzyskania przez Sklep zapachazji.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z zapachazji.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sklep zapachazji.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayPal za towary nabyte w Sklep zapachazji.pl, są przekazywane spółce PayPal Polska Sp zoo Emilii Plater 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy M.ST. WARSZAWA, pod numerem KRS 0000289372, NIP:5252406419, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPal Polska Sp zoo oraz następuje:
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayPal Polska Sp zoo płatności za nabyte w Agito.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Sklep zapachazji.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
10.Sklep zapachazji.pl zapewniaja realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sklep zapachazji.pl zamierzaja je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sklep zapachazji.pl danych osobowych innemu niż Sklep zapachazji.pl administratorowi danych.
11. Sklep zapachazji.pl zapewniaja Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Sklep zapachazji.pl zapewniaja Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sklep zapachazji.pl może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Sklep zapachazji.pl. lub też gdy Sklep zapachazji.pl uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w zapachazji.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
12. Dodatkowo, okazjonalnie, Sklep zapachazji.pl za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty zapachazji.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
13. Sklep zapachazji.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
14. Sklep zapachazji.pl stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z zapachazji.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z zapachazji.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres: na adres zwrotny paczki lub podany przez nas w mailu na odpowiedź o informacji o chęci zwrotu.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Quantic Media LTD MB720 KEMP HOUSE 152-160 CITY ROAD LONDON EC1V 2NX, UK

sklep@zapachazji.pl

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer oferty………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….

Regulamin obowiązujący przed 25.12.2014:

Właścicielem witryn www.zapachazji.pl jest:
Quantic Media LTD
Kemp House, 152-160 City Road,
London, England,
EC1V 2NX

Spółka Quantic Media LTD zarejestrowana w Wielkiej Brytanii. W dalszej części tekstu firma określana jest mianem Sprzedawcy.

Firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dostarczyć kupującemu (zwanemu dalej również Klientem) towar markowy, zgodny z opisem, nieużywany, w oryginalnym stanie i opakowaniu.
Wszelkie dane personalne klientów, jakie Sprzedawca otrzyma w celu realizacji zamówienia, nie zostaną przekazane, ani sprzedane. Nie zostaną również upublicznione bez zgody klienta.
Przystąpienie do transakcji jest wyrazem akceptacji niniejszego regulaminu.

Zasady płatności
Płatność należy dokonać za pośrednictwem serwisu Pay-Pal (https://www.paypal.com) lub bezpośrednio na konto bankowe:

WZBK 44 1090 1841 0000 0001 2349 5700

Sprzedawca zachowuje możliwość odgórnego ustalenia cen oraz ich zmiany w dowolnym momencie bez uprzedniego informowania klientów.
Zmiana cen produktów w serwisie nie wpływa na ceny produktów już zamówionych.
Zamówienie jest automatycznie przyjmowane do realizacji w momencie wpłynięcia pieniędzy na konto Sprzedawcy.

UWAGA: faktury są dostarczane tylko drogą elektroniczną i do każdego zamówienia.

Zasady wysyłki
Koszty wysyłki, o ile nie są podane oddzielnie, uwzględnione są w cenie towaru.
Koszt wysyłki są stałe, niezależne od ilości zamówionych towarów.
Zamówienie może też zostać wysłane w kilku osobnych paczkach.
Sprzedawca zgadza się wysłać towary do dowolnego kraju.
Towary wysyłane są w ciągu nie więcej jak 10 dni po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie.
Towary wysyłane są za pośrednictwem POS Malaysia, usługą lotniczą. Czas dostawy to 7-14 dni roboczych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z działań POS Malaysia po nadaniu przesyłki. W Polsce paczki dostarcza Poczta Polska.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie przesyłki przez POS Malaysia po jej nadaniu lub podanie przez klienta nieprawidłowego adresu odbioru. Jednocześnie Sprzedawca deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana terminowo i zgodnie z procedurami POS Malaysia.
W razie problemów z otrzymaniem przesyłki Sprzedawca dostarczy Kupującemu wszelkich możliwych danych, które mogą pomóc w odnalezieniu przesyłki.
W wypadku zamówienia wielu towarów, Sprzedawca zastrzega prawo do decydowania w ilu paczkach zostaną one wysłane.
Sprzedawca nie ponosi zobowiązań finansowych z tytułu cła importowego. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z wysyłką, transportem i cłem ponosi kupujący. Sprzedający dokłada starań, aby nie wysyłać na raz paczek o dużej wartości, mogącej sugerować konieczność płacenia cła.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań, dotyczących ograniczeń importowych na terenie kraju docelowego.

W razie odesłania przesyłki z winy kupującego (np. nie odebranie przesylki na czas) klient zobowiązany jest ponownie opłacić koszt wysyłki. Można tez anulować zamówienie – w takim wypadku Sprzedawca odeśle Kupującemu kwotę zamówienia, pomniejszoną o koszt wysyłki i oplaty operacyjne.

Zasady zwrotu i anulowania zamówień

Kupującemu przysługuje 14-dniowe prawo do rezygnacji z zakupu (por. pouczenie dotyczące rezygnacji z zakupu).
Istnieje możliwość anulowania zamówienia, jeśli Sprzedawca nie rozpoczął procesu jego realizacji – czyli jeśli prośba o anulowanie zamówienia wpłynie przed wysłaniem produktu do kupującego.
Istnieje możliwość zwrotu towaru, jeśli Kupujący jest w stanie odesłać go w oryginalnym i nienaruszonym stanie, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Koszt odesłania towaru do siedziby Sprzedającego w wypadku zwrotu ponosi Kupujący.
Jeśli kupujący otrzyma towar wadliwy lub niezgodny z zamówieniem, przed upływem 30 dni od otrzymania powinien poinformować Sprzedawcę i udostępnić pełen zakres informacji na temat problemów z zamówieniem. Sprzedawca zobowiązuję się przesłać Kupującemu właściwy produkt.
Sprzedawca zachowuje prawo anulowania zamówień i zwrotu pieniędzy za niezrealizowane zamówienia.

Pouczenie dotyczące rezygnacji z zakupu

Prawo zamawiającego do rezygnacji z zakupu

Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn. Termin do rezygnacji z zakupu wynosi 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, objęli/objęła w posiadanie ostatni towar.

W celu skorzystania z prawa do rezygnacji z zakupu należy poinformować nas („Zapach Azji” Quantic Media LTD; Kemp House, 152-160 City Road,
London, England, EC1V 2NX, mail: sklep@zapachazji.pl) za pośrednictwem jednoznacznej deklaracji (np. list wysłany pocztą lub e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza rezygnacji z zakupu, który jednakże nie jest narzucony.

Do zachowania terminu rezygnacji z zakupu wystarczy, że wyślą Państwo przed upływem tego terminu wiadomość o skorzystaniu z prawa do rezygnacji z zakupu.

Konsekwencje rezygnacji z zakupu

Jeżeli odstępują Państwo od umowy, mamy obowiązek niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 14 dni od dnia, w którym wpłynęła do nas wiadomość o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie płatności, które od Państwa otrzymaliśmy, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z tego, że wybrali Państwo inną formę dostawy niż zalecana przez nas najkorzystniejsza dostawa standardowa). Do realizacji spłaty stosujemy ten sam środek płatniczy, który zastosowali Państwo w pierwotnej transakcji, o ile wyraźnie nie ustalono z Państwem inaczej; w związku ze spłatą w żadnym razie nie ponoszą Państwo kosztów. Możemy odmówić spłaty do momentu otrzymania przez nas towaru z powrotem lub dopóki Państwo nie udokumentują, że towary zostały odesłane, w zależności od tego, co nastąpi w pierwszej kolejności.

Mają Państwo obowiązek odesłać lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli wyślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty przesyłki zwrotnej towarów.

Do pokrycia ewentualnej utraty wartości towarów są Państwo zobowiązani tylko wtedy, jeżeli przyczyną tej utraty są zbędne manipulacje towarami w celu sprawdzenia ich stanu, właściwości i działania.

Dodatkowe
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki związane z używaniem zakupionych u niego towarów.
Reklamacje związane z działaniem lub innymi problemami z produktem należy zgłaszać do producentów produktów.

Sprzedawca rekomenduje wykonanie testu alergicznego przed skorzystaniem z jakichkolwiek kosmetyków.

W przypadku kwestii dyskusyjnych, sprzedawca zachowuje prawo do podjęcia wiążącej obie strony decyzji.
Firma działa w oparciu o przepisy prawa angielskiego; organem do rozpatrywania sporów jest właściwy sporowi sąd w Londynie.
Zdjęcia użyte w serwisie służą jedynie wizualizacji produktu i mogą różnić się od wyglądu właściwych produktów.

Przerwa techniczna w działaniu sklepu do odwołania!

  • Zapraszamy po przerwie.
  • Przepraszamy za niedogodności
  • jednak sklep potrzebuję odmiany!

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się: